فیلترها
محدوده قیمت
گردنبند طلاکوب نماد ماه تولد شهریور
تخفیف
گردنبند طلاکوب نماد ماه تولد شهریور GN106
قیمت دستبند:
قیمت گردنبند:
قیمت انگشتر:
قیمت گوشواره:
قیمت دستبند چرم:
گردنبند روکش طلا طرح مرغ آمین 2
ارسال امروز
گردنبند روکش طلا طرح مرغ آمین 2 GN3075
قیمت گردنبند:
دستبند طلاکوب نماد ماه تولد اسفند
پربازدید
دستبند طلاکوب نماد ماه تولد اسفند GB1012
قیمت دستبند:
قیمت گردنبند:
قیمت انگشتر:
قیمت گوشواره:
قیمت دستبند چرم:
گردنبند طلاکوب نماد ماه تولد خرداد
ارسال امروز
گردنبند طلاکوب نماد ماه تولد خرداد GN103
قیمت دستبند:
قیمت گردنبند:
قیمت انگشتر:
قیمت گوشواره:
قیمت دستبند چرم:
گردنبند طلاکوب نماد ماه تولد اردیبهشت
ارسال امروز
گردنبند طلاکوب نماد ماه تولد اردیبهشت GN102
قیمت دستبند:
قیمت گردنبند:
قیمت انگشتر:
قیمت گوشواره:
قیمت دستبند چرم:
دستبند طلاکوب نماد ماه تولد آبان
پربازدید
دستبند طلاکوب نماد ماه تولد آبان GE204
قیمت دستبند:
قیمت گردنبند:
قیمت انگشتر:
قیمت گوشواره:
دستبند طلاکوب نماد ماه تولد آبان
پربازدید
دستبند طلاکوب نماد ماه تولد آبان GB108
قیمت دستبند:
قیمت گردنبند:
قیمت انگشتر:
قیمت گوشواره:
قیمت دستبند چرم:
دستبند طلاکوب نماد ماه تولد خرداد
پربازدید
دستبند طلاکوب نماد ماه تولد خرداد GB103
قیمت دستبند:
قیمت گردنبند:
قیمت انگشتر:
قیمت گوشواره:
قیمت دستبند چرم:
انگشتر طلاکوب نماد ماه تولد فروردین
پربازدید
انگشتر طلاکوب نماد ماه تولد فروردین GR101
قیمت دستبند:
قیمت گردنبند:
قیمت انگشتر:
قیمت گوشواره:
قیمت دستبند چرم:
دستبند طلاکوب نماد ماه تولد مرداد
پربازدید
دستبند طلاکوب نماد ماه تولد مرداد GB105
قیمت دستبند:
قیمت گردنبند:
قیمت انگشتر:
قیمت گوشواره:
قیمت دستبند چرم:
گوشواره طلاکوب نماد ماه تولد دی
پربازدید
گوشواره طلاکوب نماد ماه تولد دی GE1010
قیمت دستبند:
قیمت گردنبند:
قیمت انگشتر:
قیمت گوشواره:
قیمت دستبند چرم:
دستبند طلاکوب نماد ماه تولد مهر
پربازدید
دستبند طلاکوب نماد ماه تولد مهر GB107
قیمت دستبند:
قیمت گردنبند:
قیمت انگشتر:
قیمت گوشواره:
قیمت دستبند چرم:
گردنبند روکش طلا نماد ماه تولد مرداد سری کلاسیک
ارسال امروز
گردنبند روکش طلا نماد ماه تولد مرداد سری کلاسیک GN2005
قیمت دستبند:
قیمت گردنبند:
قیمت انگشتر:
قیمت گوشواره:
دستبند طلاکوب نماد ماه تولد اردیبهشت
پربازدید
دستبند طلاکوب نماد ماه تولد اردیبهشت GB102
قیمت دستبند:
قیمت گردنبند:
قیمت انگشتر:
قیمت گوشواره:
قیمت دستبند چرم:
گردنبند طلاکوب نماد ماه تولد اسفند
ارسال امروز
گردنبند طلاکوب نماد ماه تولد اسفند GN1012
قیمت دستبند:
قیمت گردنبند:
قیمت انگشتر:
قیمت گوشواره:
قیمت دستبند چرم:
گردنبند طلاکوب نماد ماه تولد بهمن
ارسال امروز
گردنبند طلاکوب نماد ماه تولد بهمن GN1011
قیمت دستبند:
قیمت گردنبند:
قیمت انگشتر:
قیمت گوشواره:
قیمت دستبند چرم:
انگشتر طلاکوب نماد ماه تولد آبان
پربازدید
انگشتر طلاکوب نماد ماه تولد آبان GR104
قیمت دستبند:
قیمت گردنبند:
قیمت انگشتر:
قیمت گوشواره:
قیمت دستبند چرم:
انگشتر طلاکوب نماد ماه تولد بهمن
پربازدید
انگشتر طلاکوب نماد ماه تولد بهمن GR1011
قیمت دستبند:
قیمت گردنبند:
قیمت انگشتر:
قیمت گوشواره:
قیمت دستبند چرم:
انگشتر طلاکوب نماد ماه تولد خرداد
پربازدید
انگشتر طلاکوب نماد ماه تولد خرداد RS03A
قیمت دستبند:
قیمت گردنبند:
قیمت انگشتر:
قیمت گوشواره:
قیمت دستبند چرم:
گردنبند طلاکوب نماد ماه تولد فروردین
ارسال امروز
گردنبند طلاکوب نماد ماه تولد فروردین GN101
قیمت دستبند:
قیمت گردنبند:
قیمت انگشتر:
قیمت گوشواره:
قیمت دستبند چرم:
گردنبند طلاکوب نماد ماه تولد آبان
ارسال امروز
گردنبند طلاکوب نماد ماه تولد آبان GN108
قیمت دستبند:
قیمت گردنبند:
قیمت انگشتر:
قیمت گوشواره:
قیمت دستبند چرم:
انگشتر طلاکوب نماد ماه تولد اسفند
پربازدید
انگشتر طلاکوب نماد ماه تولد اسفند GR1012
قیمت دستبند:
قیمت گردنبند:
قیمت انگشتر:
قیمت گوشواره:
قیمت دستبند چرم:
گردنبند طلاکوب نماد ماه تولد تیر
ارسال امروز
گردنبند طلاکوب نماد ماه تولد تیر GN104
قیمت دستبند:
قیمت گردنبند:
قیمت انگشتر:
قیمت گوشواره:
قیمت دستبند چرم:
گردنبند روکش طلا طرح نسترن 4
ارسال امروز
گردنبند روکش طلا طرح نسترن 4 GN3072
قیمت گردنبند:
انگشتر طلاکوب نماد ماه تولد اردیبهشت
پربازدید
انگشتر طلاکوب نماد ماه تولد اردیبهشت GR102
قیمت دستبند:
قیمت گردنبند:
قیمت انگشتر:
قیمت گوشواره:
قیمت دستبند چرم:
دستبند طلاکوب نماد ماه تولد آذر GB109
قیمت دستبند:
قیمت گردنبند:
قیمت انگشتر:
قیمت گوشواره:
قیمت دستبند چرم:
دستبند طلاکوب نماد ماه تولد بهمن GB1011
قیمت دستبند:
قیمت گردنبند:
قیمت انگشتر:
قیمت گوشواره:
قیمت دستبند چرم:
انگشتر طلاکوب نماد ماه تولد مهر GR107
قیمت دستبند:
قیمت گردنبند:
قیمت انگشتر:
قیمت گوشواره:
قیمت دستبند چرم:
گوشواره طلاکوب نماد ماه تولد اسفند GE1012
قیمت دستبند:
قیمت گردنبند:
قیمت انگشتر:
قیمت گوشواره:
قیمت دستبند چرم:
گوشواره طلاکوب نماد ماه تولد بهمن GE1011
قیمت دستبند:
قیمت گردنبند:
قیمت انگشتر:
قیمت گوشواره:
قیمت دستبند چرم:
دستبند طلاکوب نماد ماه تولد فروردین GB101
قیمت دستبند:
قیمت گردنبند:
قیمت انگشتر:
قیمت گوشواره:
قیمت دستبند چرم:
گردنبند طلاکوب نماد ماه تولد مرداد
ارسال امروز
گردنبند طلاکوب نماد ماه تولد مرداد GN105
قیمت دستبند:
قیمت گردنبند:
قیمت انگشتر:
قیمت گوشواره:
قیمت دستبند چرم:
گردنبند روکش طلا طرح نیلوفر
ارسال امروز
گردنبند روکش طلا طرح نیلوفر GN3084
قیمت گردنبند:
گوشواره طلاکوب نماد ماه تولد خرداد GE103
قیمت دستبند:
قیمت گردنبند:
قیمت انگشتر:
قیمت گوشواره:
قیمت دستبند چرم:
گوشواره طلاکوب نماد ماه تولد اردیبهشت GE102
قیمت دستبند:
قیمت گردنبند:
قیمت انگشتر:
قیمت گوشواره:
قیمت دستبند چرم:
انگشتر طلاکوب نماد ماه تولد دی GR1010
قیمت دستبند:
قیمت گردنبند:
قیمت انگشتر:
قیمت گوشواره:
قیمت دستبند چرم:

به نظر شما زیورآلات چه اهمیتی در زندگی ما دارند؟ آیا جواهرات از جمله نیازهای دنیای امروزی هستند یا در گذشته نیز مهم بوده‌اند؟ هنگام خرید زیورآلات به چه نکاتی باید توجه داشت؟ در ادامه می‌خواهیم به شرح و بررسی مهم‌ترین مؤلفه‌های خرید این قبیل محصولات بپردازیم.

تاریخچه استفاده از زیورآلات

تاریخچه‌ی استفاده از زیورآلات و جواهرات، قدمتی به اندازه بشر دارد. همانطور که در تصاویر حک شده بر دیوار غارها می‌توان دید انسان‌ها از زمان غارنشینی هم به فکر آراستن خود بوده‌اند، چه برای بیان ثروت و چه به عنوان نمادی از قدرت. به طور مثال گردنبندها و یا دستبندهایی را با دندان حیوانات شکار شده می‌ساختند.

ساخت آگاهانه جواهرات تنها حدود 5000 سال پیش در مصر باستان آغاز شد. در این دوران افراد به پردازش فلزاتی همچون طلا، نقره و برنز می‌پرداختند. همچنین استفاده از سنگ‌های قیمتی به عنوان وسایلی برای زینت بدن در دوران باستان ارزش زیادی داشت. جالب است بدانید که از میان فرهنگ‌های باستانی، مصریان پیشرفته‌ترین تمدن را در پردازش فلزات گران‌بها داشتند.

در حکومت و سلسله‌های شاهنشاهی تمام کشورها، زیورآلات موقعیت اجتماعی درباریان را نشان می‌دادند و به عامه‌ی مردم، اجازه استفاده از هر نوع جواهراتی داده نمی‌شد. 

نیاز به اکسسوری چگونه قابل توجیه است؟

مزلو یک روانشناس آمریکایی است که به عنوان پدر روانشناسی انسان گرا شناخته می‌شود. او یک نظریه‌ی مشهور به عنوان هرم سلسله مراتب نیازها دارد. این نظریه اظهار می‌کند که انسان‌ها با برطرف کردن نیازهای اولیه‌ی خود که پایین هرم قرار می‌گیرند، به خودشکوفایی یعنی نوک هرم می‌رسند. برخی از نیازهایی که در قاعده‌ی هرم هستند عبارت‌اند از نیاز به تایید شدن، جلب توجه و دوست داشته شدن.

زیورآلات مخصوصا جواهرات این مزیت را دارند که هم به لحاظ مالی و هم زیبایی باعث جلب توجه و تحسین دیگران می‌شوند. به همین خاطر ما با آن‌ها احساس بهتری خواهیم داشت و بخشی از نیازهای روحی و روانی‌مان ارضا می‌شود. از سوی دیگر جواهرات میل به زیبایی را نیز هدف قرار می‌دهند و به اندازه‌ی خودشان زندگی و روزمرگی افراد را زینت می‌بخشند.

اولین برداشت از یک اکسسوری

هنگام انتخاب و خرید زیورآلات در وهله نخست باید به دو عامل اصلی توجه داشته باشید:

  1. طرح آن کاملا مورد پسندتان واقع شود.
  2. وسیله مورد نظر ظریف ساخته شده باشد و لبه یا گوشه‌ی تیزی نداشته باشد.

زیورآلاتی که در گالری هنری مارک گلد تولید می‌شوند به لحاظ ظرافت ساخت کاملا تضمین شده می‌باشند. تمام تیزی‌ها و ناهمواری‌های ناشی از برش و پردازش فلزات صاف و صیقلی شده‌اند. لذا هنگام خرید از این فروشگاه تنها کافی است طرح مورد نظر خود را پیدا و به سبد خریدتان اضافه کنید. ضمن این که سطوح فلزات و سنگ‌های مورد استفاده در اکسسوری­ها هیچ‌گونه خط و خشی ندارند. خریداران در صورت مشاهده هرگونه مشکلی می‌توانند کالاها را مرجوع کنند.

ثبات رنگ جواهرات

برخی از اکسسوری‌های طلایی رنگ پس از مدتی تغییر رنگ می‌دهند و ظاهر زیبا و درخشانشان از بین می‌رود. رنگ زیورآلات بی کیفیت متاسفانه با هیچ روشی اصلاح نمی‌شود. به این خاطر که معمولا در ساخت چنین محصولاتی، یا از ورق طلا بی کیفیت استفاده شده یا این که تولیدکنندگان، به جای استفاده از ورق طلا از رنگ طلایی استفاده کرده‌اند. کلیه‌ی محصولات مارک گلد از ورق طلای 24 عیار ساخته شده‌اند تا خیال مشتریان راحت باشد.

ست دستبند و گردنبند هدیه‌ای مناسب برای عروس‌ها

در ابتدای زندگی معمولا زوج‌ها به خاطر هزینه‌های زندگی امکان خرید فرعیاتی همچون اکسسور­ ها را ندارند. بنابراین چه بهتر که اقوام و آشنایان مخصوصا آن‌هایی که با روحیات و سلیقه عروس خانم آشنا هستند به او زیورآلات و اکسسوری‌های زیبا هدیه دهند. یک ست دستبند و گردنبند با رنگ تیره یا خنثی، در هر موقعیتی قابل استفاده است و با هر لباس و استایلی منطبق می‌شود. مگر این که مطمئن باشید فرد مورد نظرتان علاقه ویژه‌ای به یک سنگ یا رنگ خاص دارد.

قیمت زیورآلات یک عامل مهم در خرید

فاکتورهای زیادی در تعیین قیمت زیورآلات دخیل هستند، به طور مثال فلز یا آلیاژ مورد استفاده، کیفیت سنگ‌های قیمتی و همچنین وزن. برخی از برندها با در نظر گرفتن حفره‌هایی در بخش داخلی زیورآلات، وزن آن‌ها را کم می‌کنند تا قیمت هم متعاقباً کاهش یابد. ایجاد حفره گاها کیفیت اکسسوری­ها را کاهش می‌دهد و منجر به راحت شکسته شدن آن‌ها در طول زمان می‌شود. البته این امر در طراحی گوشواره‌های بزرگ غیر قابل اجتناب است چرا که گوشواره‌ها باید وزن استانداردی داشته باشند تا گوش‌ها اذیت نشوند.

قبل از این که تصمیم خود را بابت خریدن یا نخریدن یک وسیله قطعی کنید، شاید بد نباشد به یک سوال پاسخ دهید: تا چه مدت می‌خواهید از زیورآلات مورد نظرتان استفاده کنید؟ اگر قصد دارید فقط یک سال آن‌ها را بپوشید، مانند طرح‌هایی که ناگهانی مد می‌شوند و دوباره از مد می‌افتند، نیاز نیست که بودجه زیادی در نظر بگیرید. اما اگر قرار است که یک عمر برای شما کار کنند، قطعا ارزش سرمایه گذاری دارند.

خرید زیورآلات برای مردان

این روزها مردان نسبت به گذشته بیشتر از زیورآلات استفاده می‌کنند. این روند با توجه به استقبال بانوان احتمالا با سرعت بیشتری پیش خواهد رفت. برخلاف برخی از وسایل و متریال­ها که لیبل زنانه یا مردانه می‌خورند محصولات چرم جنسیت خود را از صاحبانشان دریافت می‌کنند. دستبند چرم گلد مارک یک وسیله‌ی ایده آل برای هدیه دادن به آقایان است. ضمن این که می‌توان از آن‌ها به عنوان دستبند زوجی یا ست نیز یاد کرد. فرق دستبندهای چرم مردانه و زنانه‌ای که در سایت می‌بینید در سایز آن‌ها می‌باشد. بدیهی است که نمونه‌های مردانه باید بزرگ‌تر باشند. البته به جز دستبند، گردنبند مردانه ورق طلا طرح سنگ نیز در فروشگاه وجود دارد. لذا دست شما در انتخاب کاملا باز خواهد بود.

برای چه مناسبتی جواهرات می‌خرید؟

گاهی اوقات افراد به دنبال جواهرات و زیورآلاتی هستند تا آن‌ها را در یک مناسبت خاص بپوشند. اما گاهی شما صرفا در یک فروشگاه در حال گشت‌وگذارید و قصدی برای خرید ندارید. به طور مثال ممکن است انگشتری را در مارک گلد ببینید که کاملا با مانتو جدیدتان هماهنگ است. لذا آن را می‌خرید و در موقعیت‌های مختلف هم از آن استفاده می‌کنید. اگر برای مناسبت خاصی به دنبال زیورآلات می‌گردید بهتر است با توجه به موقعیت، سبک‌های تجملاتی‌تر یا ساده‌تر را انتخاب نمایید.

ضد حساسیت بودن محصولات

برخی از افراد به بیشتر فلزات حساسیت دارند و در خوش‌بینانه‌ترین حالت می‌توانند از زیورآلاتی مانند طلا و نقره استفاده کنند. قیمت طلا این روزها به حد سرسام‌آوری بالا رفته. لذا اکثر افرادی که پوست حساسی دارند قید استفاده از زیورآلات را می‌زنند یا از همان طلاهای قدیمی خود استفاده می‌کنند. این در حالی است که یک راه منطقی‌تری هم وجود دارد، آن هم استفاده از زیورآلات ورق طلا همراه با سنگ‌های قیمتی می‌باشد. سنگ‌ها به سبب رنگ‌های متنوعشان با لباس‌های مختلف ست می‌شوند. شاید به خاطر همین مجموعه دلایل این قبیل اکسسوری­ها روز به روز رواج بیشتری پیدا می‌کنند.

آیا می‌خواهید مجموعه جواهرات مورد علاقه خود گسترش دهید؟

داشتن یک کمد یا کشو پر از زیورآلات یکی از آرزوهای هر دختری می‌باشد. این که هنگام بیرون رفتن از خانه، در آینه قدی اتاق نگاهی به سرتا پایش بیندازد و بعد، متناسب با استایل و لباس‌هایی که بر تن دارد، در میان انبوهی از وسایل دست به انتخاب بزند. برای این که به چنین چیزی دست یابید بهتر است که به مرور زمان اکسسوری‌های زیبایی که نظرتان را جلب می‌کنند در لیست خرید خود قرار دهید.

توجه داشته باشید که زیورآلات را باید جدا از هم نگه دارید تا در هم پیچیده نشوند و خط و خشی بر یکدیگر نیندازند. مارک گلد تمام محصولات خود را در بسته بندی مخصوص می‌گذارد لذا از این بابت خیالتان راحت باشد.

گردنبند رزینی

این روزها گردنبندهای رزینی تبدیل به یک ترند شده‌اند و خیلی از خانم‌های خوش ذوق از آن‌ها استفاده می‌کنند. رزین‌ها هر طرح و مدلی را برای زیورآلات ممکن می‌سازند. این گردنبندها حسی از واقعی و طبیعی بودن را القا می‌کنند. رزین فوق العاده بادوام و دارای خواص شیشه مانند، با براقیت بالا است. شاید بتوان بخشی از ارزش محصولات رزینی را در دست ساز بودن آن‌ها جستجو کرد.

استفاده از گردنبند رزین روی مانتو

با توجه به عرف پوشش در ایران، زنان غالبا مانتو یا لباس‌های یقه بسته می‌پوشند. بنابراین گردنبندها دیده نمی‌شوند و در نتیجه کمتر هم مورد استفاده قرار می‌گیرند. این در حالی است که گردنبندهای رزینی گزینه‌هایی ایده آل برای استفاده بر روی مانتو و لباس به حساب می‌آیند. گردنبندهای مذکور که معمولا از زیر شال یا مقنعه بیرون می‌زنند به چشم هر بیننده‌ای زیبا به نظر می‌رسند. توجه داشته باشید برای این که گردنبند جلوه‌ی خوبی داشته باشد نباید خیلی بلند یا کوتاه باشد. بهترین جایگاه برای آن‌ها روی استخوان جناغ یا قلبتان است. جایی که سر منشا تمام احساسات و انرژی‌های شماست.

قدرت نمادسازی زیورآلات

اگر فیلم شهرزاد را دنبال کرده باشید احتمالا سکانسی که فرهاد به شهرزاد گردنبند مرغ آمین را می‌دهد، دیده‌اید. این گردنبند نه تنها به لحاظ طراحی بسیار زیبا و شیک می‌باشد بلکه دارای مضمونی متناسب با فیلم است. مرغ آمین در فرهنگ ما پرنده‌ای است که دائما بر فراز سر انسان‌ها پرواز می‌کند و آمین می‌گوید. در عین حال سنگ فیروزه نمادی از ثروت و آرامش است. شکی وجود ندارد که این گردنبند تا چه حد توانسته در فیلم نمادسازی و نظر افراد را به خود جلب کند. شاید به این خاطر باشد که اکسسوری­ها مخصوصا زیورآلات روح دارند و ما همواره به دنبال شخصیت دادن به آن‌ها هستیم.

به طور مثال شاید فردی به این دلیل یک مدل دستبند ضخیم و پر زرق و برق را می‌پسندد که دوست دارد همین قدر پر زرق و برق و تجملاتی به نظر برسد. زیورآلات شخصیت منحصر به فردشان را به افراد القا و کمک می‌کنند تا آن‌ها بیشتر شبیه به آنچه می‌خواهند شوند.

یک قانون نانوشته در مورد زیورآلات

هر شکلی در زیورآلات یا اکسسوری­ها باعث تشدید یا تقویت همان شکل در فرم بدن و استایل ما می‌شود. به طور مثال یک گوشواره یا انگشتر دایره‌ای صورت را گردتر نشان می‌دهد. از همین رو می‌توانید از جواهرات خود به عنوان یک عامل مصلح استفاده نمایید:

  • اگر صورت استخوانی یا کشیده‌ای دارید ترجیحا از زیورآلاتی با طرح دایره استفاده کنید.
  • همچنین کسانی که گردن بلند و یا صورت زاویه‌دار دارند ترجیحا از گردنبندهایی با زنجیر کوتاه بهره ببرند.

بهترین رنگ زیورآلات

بهترین رنگ برای هر کسی متفاوت است. چیزهایی مانند دستبند و انگشتر را ترجیحا با رنگ پوست خود ست نمایید تا نمای بهتری از زیورآلات بگیرید. برای این کار لازم است که اول تناژ رنگ پوست خود را تشخیص دهید. یکی از معمول‌ترین روش‌ها برای تشخیص رنگ پوست استفاده از رگ‌های خونی است. رگ‌های خونی در پوست سرد به رنگ آبی و در پوست گرم به رنگ سبز دیده می‌شوند.

چه سنگ هایی به چه کسانی می آید

 

رنگ‌هایی که به پوست سرد می‌آیند

رنگ‌هایی که به پوست گرم می‌آیند

رنگ‌ها

قرمز، بنفش، صورتی، فیروزه‌ای، نقره‌ای و آبی

یاقوت، گارنت، کهربا و حتی سنگ‌های بنفش رنگی مانند یاقوت ارغوانی و فلورایت

سنگ‌ها

زرد، صورتی، بی رنگ یا همان کریستالی، بنفش، نارنجی و سبز

یاقوت یشمی، یاقوت کبود، زمرد سبز و سایر سنگ‌های طلایی یا زرد

 

برخی از رنگ‌ها مانند صورتی یا بنفش برای هر دو نوع پوست سرد و گرم قابل استفاده هستند. اما بنفش یا صورتی مناسب برای پوست سرد، با بنفش و صورتی مناسب برای پوست گرم متفاوت است. به این خاطر که پوست گرم رنگ بیشتری دارد و زیورآلات برای درخشش بر این پوست‌ها رنگ و لعاب بیشتری می‌خواهند. در کل منظور این است که افراد گندمگون بنفش و صورتی پررنگ را انتخاب نمایند.

آن‌هایی که پوست تیره دارند چه؟

پوست تیره نوعی موهبت است چرا که این امکان را به افراد می‌دهد تا از هر رنگ اکسسوری بدون محدودیت استفاده نمایند. پوست این افراد با هر رنگی تضاد یا هارمونی ایجاد می‌کند. بنابراین انتخاب رنگ برای آن‌ها منوط به سلیقه‌شان خواهد بود.

نماد هر رنگ در سنگ‌های قیمتی

زرد یا لیمویی: سخاوت برای زنان و رازداری برای مردان (مانند داشتن یک عشق پنهانی!).

بنفش: افکار جاه طلبانه. رنگ بنفش نشانی از وفاداری یک زن متاهل و برای مردان بیانگر عقل سلیم و قدرت درونی است.

قرمز: رنگی اشرافی و نشان دهنده غرور، استکبار و لجاجت است.

آبی: رنگ آبی به لحاظ اجتماعی مقبولیت خاصی دارد. برای مردان نشان دهنده سخاوتمندی و خردمندی است در حالی که برای زنان نشانی از عشق و حسادت می‌باشد.

سبز: سبز برای خانم‌ها سرزندگی کودکانه را به تصویر می‌کشد در حالی که برای مردان مظهری از زندگی شاد است.